Hỏi đáp

INQUIRY

Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu có bất kỳ thắc mắc, ý kiến hay cuộc trao đổi nào.
Vui lòng sử dụng biểu mẫu dưới đây để xác nhận nội dung nhập vào của bạn trước khi gửi.
Ngay sau khi chúng tôi xác nhận nội dung câu hỏi của bạn, người phụ trách sẽ trả lời bạn vào ngày hôm sau.

■ Hãy đảm bảo nhập các mục bắt buộc (※) mà không mắc bất kỳ sai sót nào.
■ Vui lòng kiểm tra chính sách bảo mật và nhấn nút gửi nếu bạn muốn.

liên hệ

Nội dung câu hỏi*
Tên*
Tên trường học / Tên công ty của bạn*
Địa chỉ mail*
Số điện thoại của bạn*
- -
Địa chỉ nhà ở*

【Về việc xử lý thông tin cá nhân】
Công ty TNHH RTM (sau đây gọi là "Công ty của chúng tôi") quản lý thông tin cá nhân đã nhận được một cách thích hợp trong công ty của chúng tôi, chỉ sử dụng thông tin đó để trả lời các câu hỏi và không sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác. Ngoài ra, công ty chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin cá nhân đã nhận được cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý trước của khách hàng, trừ trường hợp cần thiết phải tiết lộ theo quy định của pháp luật.